• دیجیتال مارکتینگ
  مدرس

  دیجیتال مارکتینگ

  مشاهده دوره

 • کارآفرینی مخصوص بانوان
  مدرس

  کارآفرینی مخصوص بانوان

  مشاهده دوره

 • مدیریت جلسات و همایش ها
  مدرس

  مدیریت جلسات و همایش ها

  مشاهده دوره

 • بیزینس پلن
  مدرس

  بیزینس پلن

  مشاهده دوره

 • عارضه یابی مشتری مداری
  مدرس

  عارضه یابی مشتری مداری

  مشاهده دوره

 • کارآفرینی مجازی
  مدرس

  کارآفرینی مجازی

  مشاهده دوره